సముద్రగర్భంలో సుందరనగరం..శ్రీకృష్ణుడు ఏలిన ద్వారక నిజంగా ఉండేదా? -here are a few interesting facts about the lost city of dwaraka