ఇషాన్ కిషన్ - 103 మీటర్లు

AP

By Hari Prasad S
Mar 29, 2024

Hindustan Times
Telugu

ఆండ్రీ రసెల్ - 102 మీటర్లు

AFP

అభిషేక్ పొరెల్ - 99 మీటర్లు

PTI

ట్రావిస్ హెడ్ - 98 మీటర్లు

AP

ఆండ్రీ రసెల్ - 96 మీటర్లు

PTI

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ - 94 మీటర్లు

AP

రియాన్ పరాగ్ - 94 మీటర్లు

AP

మహిపాల్ లోమ్రోర్ - 92 మీటర్లు

AP

ప్రకృతి అద్భుతాల్లో కాలీ ఫ్లవర్ ఒకటి

pixabay