అభిషేక్ పొరెల్ - 99 మీటర్లు

AP

By Hari Prasad S
Apr 16, 2024

Hindustan Times
Telugu

ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ - 101 మీటర్లు

AFP

ఆండ్రి రసెల్ - 102 మీటర్లు

AP

ఇషాన్ కిషన్ - 103 మీటర్లు

AP

నికొలస్ పూరన్ - 106 మీటర్లు

PTI

వెంకటేశ్ అయ్యర్ - 106 మీటర్లు

AFP

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ - 106 మీటర్లు

AFP

దినేష్ కార్తీక్ - 108 మీటర్లు

PTI

గులాబీ టీ తాగితే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి

image credit to unsplash