బంధాలు విడిపోవడానికి ముఖ్య కారణాలు

బంధాలు విడిపోవడానికి ముఖ్య కారణాలు

By HT Telugu Desk
March 22 2023

Hindustan Times
Telugu

అపార్థాలు చోటు చేసుకోవడం వలన

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

ఇద్దరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండటం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం లేకపోవడం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

ఇద్దరి లక్ష్యాలు వేర్వేరుగా ఉండటం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

భాగస్వామికి దూరంగా ఉండటం 

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

ఇద్దరి మధ్య భావోద్వేగ సంబంధం లేకపోవడం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

వైవాహిక బంధంలో స్నేహం లేకపోవడం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels

ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు రాజీపడకపోవడం

Reasons for Relationship Break-Ups | Pexels