మనం సాధారణంగా మామిడి పండు గుజ్జు తిని తొక్కల పడేస్తాం. అయితే గుజ్జుతో పాటు తొక్కల్లో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.   

pexels

By Sharath Chitturi
Nov 13, 2023

Hindustan Times
Telugu