ఫాఫ్ డుప్లెస్సి - 115 మీటర్లు

afp

By Hari Prasad S
Apr 21, 2023

Hindustan Times
Telugu

జోస్ బట్లర్ - 112 మీటర్లు

AFP

శివమ్ దూబె - 111 మీటర్లు

AP

ఆండ్రీ రసెల్ - 109 మీటర్లు

AP

శివమ్ దూబె - 102 మీటర్లు

AFP

రింకు సింగ్ - 101 మీటర్లు

AP

వెంకటేశ్ అయ్యర్ - 101 మీటర్లు

AFP

రెహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ - 101 మీటర్లు

AFP

జుట్టు పెరుగుదలకు సహకరించే ఐదు రకాల కూరగాయలు ఇవి

Photo: Unsplash