సునీల్ నరైన్ - 5 ఇన్నింగ్స్‌లో 14 సిక్స్‌లు

PTI

By Hari Prasad S
Apr 15, 2024

Hindustan Times
Telugu

ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ - 6 ఇన్నింగ్స్‌లో 15 సిక్స్‌లు

AFP

రోహిత్ శర్మ - 6 ఇన్నింగ్స్‌లో 15 సిక్స్‌లు

PTI

శివమ్ దూబె - 6 ఇన్నింగ్స్‌లో 15 సిక్స్‌లు

ANI

అభిషేక్ శర్మ - 5 ఇన్నింగ్స్‌లో 16 సిక్స్‌లు

ANI

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ - 5 ఇన్నింగ్స్‌లో 17 సిక్స్‌లు

AFP

రియన్ పరాగ్ - 6 ఇన్నింగ్స్‌లో 18 సిక్స్‌లు

AFP

నికొలస్ పూరన్ - 6 ఇన్నింగ్స్‌లో 19 సిక్స్‌లు

PTI

మీరు మరింత నిజాయితీగా ఉండేందుకు అబద్ధం చెప్పే అలవాటును తగ్గించుకునేందుకు ఈ 7 చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయి. 

pexels