కనకధారా స్తోత్రం.. అమ్మవారి చూపు ప్రసరిస్తే దారిద్య్రం తొలగిపోతుంది-find kanakadhara stotram in telugu recite to eradicate poverty ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  కనకధారా స్తోత్రం.. అమ్మవారి చూపు ప్రసరిస్తే దారిద్య్రం తొలగిపోతుంది

కనకధారా స్తోత్రం.. అమ్మవారి చూపు ప్రసరిస్తే దారిద్య్రం తొలగిపోతుంది

HT Telugu Desk HT Telugu
Jun 15, 2023 11:07 AM IST

కనకధారా స్తోత్రం రోజూ, ముఖ్యంగా శుక్రవారం చదివితే లక్ష్మీదేవి, శ్రీమన్నారాయణులు కరుణించి దారిద్య్రం తొలగిపోతుంది.

కనకధార స్తోత్రం చదివితే లక్ష్మీ కటాక్షం
కనకధార స్తోత్రం చదివితే లక్ష్మీ కటాక్షం

కనకధారా స్తోత్రం చదివితే అమ్మ వారు తన చూపుతో మన దారిద్య్రాన్ని తొలగిస్తుందట. అమ్మవారి చూపు ప్రసరిస్తే లక్ష్మీకటాక్షమేనని ప్రవచన కర్త, ఆధ్యాత్మికవేత చాగంటి కోటేశ్వరరావు తన ప్రవచనాల్లో చెబుతారు.

కనకధారా స్తోత్రం

వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలమ్

అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ

భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్

అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా

మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః

ముగ్దా ముహుర్వదధతీ వదనే మురారేః

ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని

మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా

సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందం

ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్

ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం

భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా

హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి

కామప్రదా భగవతో పి కటాక్షమాాలా

కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారేః

ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ

మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః

భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్

మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన

మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం

మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షం

ఆనందహేతురధికం మురవిధ్విషో పి

ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం

ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః

ఇష్టా విశిష్టమతయో పి యయా దయార్ధ్ర

దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే

దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం

పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః

దద్యాద్ధయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా

మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే

దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం

నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి

శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి

సృష్టిస్థితిప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై

తస్తై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై

శ్రుత్యై నమో స్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై

రత్యై నమో స్తు రమణీయగుణార్ణవాయై

శక్తై నమో స్తు శతపత్రనికేతనాయై

పుష్టై నమో స్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై

నమోస్తు నాళీకనిభాననాయై

నమోస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై

నమోస్తు సోమామృతసోదరాయై

నమోస్తు నారాయణవల్లభాయై

నమోస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై

నమోస్తు భూమండలనాయికాయై

నమోస్తు దేవాదిదయాపరాయై

నమోస్తు శారంగాయుధవల్లభాయై

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై

నమోస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై

నమోస్తు లక్ష్మై కమలాలయాయై

నమోస్తు దామోదరవల్లభాయై

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై

నమోస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై

నమోస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై

నమోస్తు నందాత్మజవల్లభాయై

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని

సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి

త్వద్వందనాని దురితోద్దరణోద్యతాని

మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాన్యే

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః

సేవకస్య సకలార్థసంపదః

సంతనోతి వచనాంగమానసైః

త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే

ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే

త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్

దిగ్భస్తిభిః కనకుంభముఖావసృష్ట

స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాంగీమ్

ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష

లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్దిపుత్రీమ్

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం

కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః

అవలోకయ మామకించనానాం

ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః

స్తువంతి యే స్తితిభిరమూభిరన్వహం

త్రయీమయీం త్రిభువనమాత్రం రమామ్

గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో

భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః

సువర్ణదారాస్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితమ్

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్

ఇతి శ్రీమత్ పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య

శ్రీ గోవింద భగవత్ పూజ్యపాద శిష్యస్య

శ్రీమచ్ఛంకర భగవతః కృతౌ కనకధారా స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

WhatsApp channel